Bài 7: THE SUNDAY MASS

Every Sunday catholics go to the parish’s church to attend the Sunday Mass. The movement of the Sunday Mass usually follows this outline:

1. Introductory Rites                                              Nghi thức nhập lễ

Entrance (usually with gathering song)           Ca nhập lễ

Act of Penitence                                                        Nghi thức sám hối

Kyrie                                                                               Kinh thương xót

Gloria                                                                              Kinh vinh danh

Collect                                                                            Lời tổng nguyện

2. Liturgy of the Word                                            Phụng vụ Lời Chúa

First Reading (usually from the Old Testament) Bài đọc một

Responsorial Psalm                                                  Thánh vịnh đáp ca

Second Reading (usually from the New Testament letters) Bài đọc hai

Gospel Acclamation                                                 Tiền xứng trước Tin Mừng

Gospel Reading                                                           Bài Tin Mừng

Homily                                                                           Bài giảng lễ

The Profession of Faith                                           Tuyên xưng đức tin

Prayers of the Faithful                                            Lời nguyện giáo dân

3. Liturgy of the Eucharist                                      Phụng vụ Thánh Thể

Preparation of the Altar and the Gifts                Chuẩn bị bàn thờ và lễ vật

Eucharist Prayer                                                          Lời nguyện hiến tế

Communion Rite                                                          Nghi thức rước lễ

4. Concluding Rites                                                    Nghi thức rước lễ

Greeting and Blessing                                               Lời chào cuối lễ và phép lành

Dismissal                                                                       Nghi thức giải tán

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC