KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Tĩnh Tâm – 27-28/09/2017

Dâng Hoa Tôn Vinh Mẹ – 30/09/2017

Thánh Lễ Bổn Mạng – 01/10/2017